Ordensregler


Ordensregler for Solvang kolonihager, vedtatt på ekstraordinært felles årsmøte 08.06.2005.
§1 om ansvar for skader endret felles årsmøte 24.5.2018
§ 3 om hekker endret felles årsmøte 28.11.2007 og 24.5.2018
§7 om brenning, kompostering og gjødsel endret felles årsmøte 18.5.2015.
§13 endret i årsmøtet 23.5.2016.
§3 om tidspunkt for seneste tidspunkt for første klipp av hekk endret fra Sankthans til 15. juli

Særregler for den enkelte avdeling godkjent av SU fram t.o.m 15.2.2018

§1 Generelt

(Se også NKHFs vedtekter for foreninger §9)

Medlemmene skal sørge for at parsellen og hytta brukes på en måte som samsvarer med formålet for og ideene bak kolonihagene. De plikter å bidra til fellesskapet, god orden og gode mellommenneskelige forhold i kolonihagen, og har ansvar for at de selv, deres husstand og besøkende opptrer i henhold til vedtekter og ordensregler.

Hage, hytte, gjerder med mer skal skjøttes slik at alt ser pent og ordentlig ut. Parsellen må ikke benyttes som opplagsplass for uvedkommende ting, verken sommer eller vinter.

§2 Støy og ro

I tidsrommet 15.05. – 01.09. må støyende arbeid og adferd ikke forekomme etter kl. 21.00 på hverdager, etter kl. 18.00 på lørdager og ikke på søn- og helligdager.

§3 Veier, gjerder og hekker

Veiene: skal holdes fri for ugress til enhver tid. Hver parsell har ansvar til midt i veien. Der hvor veien grenser til fellesareal, har hver parsell ansvar for hele veien.

Nedfallsfrukt skal fjernes.

Gjerder: Det ytre gjerde må ikke belastes med komposthauger eller annet som kan skade gjerdet. All ”tung” vegetasjon som vokser inntil eller gjennom nettingen skal fjernes av den enkelte kolonist, også det som kommer utenfra.

Hekker: skal holdes fri for fremmede planteslag og og må klippes etter blomstring – men senest 15. juli. Hekkenes maksimale høyde skal ikke overstige 140 cm, og skal klippes slik at den loddrette linjen mot veien kommer innenfor asfaltkanten eller parsellgrensen. Mot Nordbergveien og Sognsveien tillates noe høyere hekker for å gi skjerming. Under hekkene er det kun tillatt å ha teppedannende, lavtvoksende stauder. Hekker og veier skal pleies gjennom hele sesongen.

 • Avd. 1: Alle parseller på avdeling 1 skal ha hekk ut mot veiene. Unntaket er et lite stykke i Syrinalleen der grunnforholdene gjør beplantning vanskelig. Parselleierne som har gjerde på sin tomt, er ansvarlig for vedlikehold av dette. Ytterkant av hekken må ikke gå lenger ut enn en loddrett linje 10 cm fra asfaltkanten eller en grense. Det er opp til den enkelte hvor bred hekken er innover mot egen parsell.

§4 Beplantning

All beplantning skal plantes og beskjæres slik at den ikke kommer ut over parsellgrense mot vei, eller naboer, eller opp i luftstrekket for strøm og/eller telefon.

Bærbusker må ha en planteavstand på ca. 1 m, frukttrær ca. 2 m fra parsellgrense. Maksimumhøyde for trær er 4 m. Skogstrær er ikke tillatt.

 • Avd. 1: Plen og gresskant må holdes «trimmet» mot naboparsell. Det skal være frukttrær, bærbusker og andre nyttevekster på parsellen.

§5 Dyrehold

Det er ikke tillatt å holde mer enn ett dyr på parsellen uten spesiell tillatelse fra det enkelte styre. Det er båndtvang i hagen. På egen parsell skal eier sikre at hunden ikke kan forlate parsellen dersom hunden skal gå løs.

Styret kan gi pålegg om at støyende eller udisiplinerte dyr ikke tas med i hagen.

§6 Kjøring etc.

Kjøring av biler, motorsykler og mopeder i hagen er ikke tillatt. Kjøring tillates kun for nødvendig av- og pålessing. Kjøretøyet skal deretter kjøres ut av hagen umiddelbart. All kjøring skal skje i gangfart. Kjøreporter skal alltid holdes lukket og låst. Gangporter skal alltid lukkes, men holdes ulåst i hele botiden.

 • Avd. 1: Motorsykler og mopeder kan parkeres bak felledusjsanlegget (Brusedoen) ved nedre port.
 • Avd. 3: Når det må kjøres bil i avdelingen, skal det alltid gå en person foran bilen.
 • Avd. 4: Gangporten holdes låst om natten.

§7 Brenning, kompostering og gjødsel

All brenning på parsellen er forbudt. Egenproduksjon av kompost til jordforbedring er tillatt. Kompost og gjødsel må oppbevares forsvarlig, spesielt med tanke på lukt. Kompost skal anlegges på steder hvor det ikke er til sjenanse. Lagring av hageavfall i hauger rett på bakken er ikke tillatt. Dersom man ønsker å benytte kompostbinge(r), skal grunnflaten til den enkelte ikke overstige 1 × 1 meter. Bingen må ikke fundamenteres eller forankres på slik måte at den ikke enkelt kan flyttes eller fjernes uten bruk av verktøy.

§8 Søppelhåndtering

Husholdningsavfall skal kun legges på anvist plass, i søppelskur/søppelcontainer. Ugress, planteavfall og lignende må ikke kastes sammen med husholdningsavfall men komposteres på egen parsell eller eventuelt kjøres til kommunens plass for hageavfall. Ikke noe slags avfall, verken planteavfall, greiner eller annet må kastes utenfor gjerdet, eller noen steder i kolonihagen.

 • Avd. 1: Husholdningsavfall skal emballeres på en forsvarlig måte. Søppel skal ikke settes utenfor skuret. Det må påsees at lukene er godt lukket.

§9 Særskilte regler for avdelingene

Dersom årsmøtet i en forening ønsker tillegg i ordensreglene skal dette godkjennes av Samarbeidsutvalget (SU). Dersom årsmøtet i en forening ønsker å endre deler av rammeverket, på grunn av særskilte forhold i foreningen, må dette begrunnes av foreningen og godkjennes av SU, de andre foreningene må informeres.

§ 10 Postkasser og parsellnummer på hytta

Enhver hytte/parsell skal være synlig merket med nummer. Postkasse skal finnes ved inngangen til parsellen.

§ 11 Hønsehold

Hønsehold kan tillates på parsellene etter følgende bestemmelser:

 • Oppsetting av hønsehus krever ordinær byggesaksbehandling, veiledende størrelse er 2 × 2 m, høyde 1 – 1,5 m.
 • Det settes en begrensning på 4 høner per parsell, det er ikke anledning til å holde hane.
 • Det forutsettes at plassering av hønsehuset, foring og renhold ivaretas i henhold til forsvarlig dyrehold. Hønsehuset må forankres i bakken slik at hønene er beskyttet mot rovdyr.
 • Ved avslutning av hønseholdet (dvs. når det ikke skal holdes høner neste sesong) skal hønsehuset fjernes omgående.
 • Ved mislighold kan styret pålegge avvikling av hønseholdet.

Spesifikke ordensregler i avdelinger

Spesifikke ordensregler for hver avdeling som er godkjent i Samarbeidsutvalget.

§ 12 Klesvask

 • Avd. 3: Klesvask henges opp så diskret som mulig.

§ 13 Partytelt

 • Avd. 1: Det er tillatt med partytelt uten vegger. Det skal plasseres frittstående og ikke monteres på hyttevegg slik at teltet blir et nytt lukket rom.
 • Avd. 2: Ved behov kan partytelt settes opp (mange gjester og dårlig vær). Partyteltet skal fjernes når arrangementet er avsluttet.
 • Avd. 3: Ved behov kan partytelt settes opp (mange gjester og dårlig vær). Partyteltet skal fjernes når arrangementet er avsluttet.
 • Avd. 4: Partytelt er tillatt i forbindelse med selskap.
 • Avd. 5: Maks fire døgn i forbindelse med festligheter.