Samarbeidsutvalget for Solvang kolonihager

Informasjonen på denne siden er delvis utdatert som følge av at felles årsmøte har vedtatt å avvikle Samarbeidsutvalget og Felles årsmøte og erstatte dette med foreningen Solvang kolonihager. SU blir gjort om til fellesstyret for Solvang.

Samarbeidsutvalget (SU) skal bidra til samarbeid og samhold mellom avdelingene i Solvang kolonihager. SUs formål er å ivareta hagenes felles anliggender, deres interesser og forpliktelser, slik felles årsmøte fastsetter. SU skal representere avdelingene i det interne samarbeidet på Solvang, og overfor leverandører, offentlige myndigheter og i andre sammenhenger som angår Solvang som fellesskap.

SU består av ett styremedlem fra hver avdeling. 

Samarbeidsutvalget har ansvar for:

  1. Felles årsmøte: SU forbereder og tilrettelegger felles årsmøter og iverksetter og følger opp vedtak som er fattet på disse.
  2. Daglig drift, aktiva og passiva: SU forvalter fellesskapets aktiva og passiva i tråd med de vedtak som er fattet av felles årsmøtet. SU skal foreslå revisorer for felles årsmøte, engasjere regnskapsfører og utarbeide arbeidsbeskrivelse for disse.
  3. Komiteer og utvalg:SU nedsetter de komiteer og utvalg det finner nødvendig, utarbeider mandat for disse og rapporterer om deres arbeid til felles årsmøte.
  4. Elektrisitet: SU er juridisk eier av det interne strømnettet og har ansvar for vedlikehold. SU har ansvar for å innkreve og betale for forbruket. SU har ansvar for kontakt med overordnede organer inkl. Oslo kommune.
  5. Vann og kloakk: SU har ansvar for å innkreve og betale for forbruket. SU har ansvar for kontakt med overordnede organer inkl. Oslo kommune.
  6. Jordleie: SU har ansvar for å innkreve og betale leien. SU har ansvar for kontakt med overordnede organer inkl. Oslo krets av Norsk kolonihageforbund og Oslo kommune.

Samarbeidsutvalget er rådgivende organ for avdelingsstyrene, f.eks. i saker som gjelder:

  • Veinett, belysning, porter, gjerder, vann og avløp.
  • Tolking av byggeforskrifter og ordensregler

SU skal fremme samarbeidet mellom avdelingene, for eksempel ved felles aktivitetskalender, nedsetting av komiteer og utvalg på tvers av avdelingene, å ta initiativ til at valgte avdelings­komiteer møtes (for eksempel byggekomiteer og ordenskomiteer) og utveksling av erfaringer mellom avdelinger.