Melde feil på strømnettet

Retningslinjer ved oppretting av feil i det elektriske anlegget på Solvang. Vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget 06.10.2014.

1. Jordfeil

Dersom Hafslund (nettleverandør) påviser jordfeil i Solvangs strømanlegg og denne skyldes feil i det elektriske anlegget i den enkelte hytte eller avdelingslokale er det disse bygningers eiere som er økonomisk ansvarlige, både for utgifter med hensyn til etterforskning av hvor feilen er og oppretting av selve feilen. Det er SU som igangsetter jordfeilsøking. Den enkelte bygningseier med påvist jordfeil må selv bestille autorisert elektriker for å rette opp jordfeilen og betale direkte til elektriker. SU vil deretter kreve refusjon for jordfeiletterforskingen hos den enkelte bygningseier/gatelyseier.

2. Strømbrudd som skyldes feil i det elektriske anlegget i bygning

Dersom det oppstår feil i det elektriske anlegget inne i bygningen (etter innføringen fra de to isolatorkoppene), som fører til strømbrudd i bygningen, er det den enkelte bygningseiers ansvar både å varsel en autorisert elektriker og betale alle utgifter til denne.

3. Strømbrudd som skyldes feil i det Solvangeide (SU) strømanlegget

Den eller de bygningseiere som er berørt varsler enten styremedlem på egen avdeling eller direkte ett av SUs medlemmer eller forretningsfører pr. telefon.

Hvis varsel først går via styremedlem på egen avdeling (mange vet vel ikke hvem SU-medlemmer er), må dette styremedlemmet deretter varsel ett av SU-medlemmene eller SUs forretningsfører.

SU-medlemmet/forretningsfører som mottar varslet vurderer om omfanget på strømbruddene (antall hytter /bygninger som er berørt). Dersom det kun dreier seg om en eller noen få hytter gis det beskjed til Ingeniør Tiedemann om å rette opp feilen så snart som mulig innenfor vanlig arbeidstid. Dette kan i verste fall bety at hytter kan forbli strømløse i noen dager. Dersom omfanget av strømbruddene er mer omfattede på en årstid der mange er i hagen, tilkaller SU-medlemmet en eller annen autorisert elektriker som kan ta oppretting raskest mulig.

Alle utgifter til oppretting av Solvangs el-anlegg ved slike feil belastes SU.

De bygningseiere som insisterer på at feil skal rettes opp umiddelbart kan få dette gjort ved henvendelse til SU, men vil da i ettertid bli belastet for merutgiftene i forhold til om opprettingen hadde skjedd i ordinær arbeidstid.

4. Feil i veibelysning

Veibelysningen er de enkelte avdelingers ansvar. Disse må selv sørge for bestilling av oppretting av feil og betaling for dette.

5. Andre feil i det Solvangeide (SU) strømanlegget

Det oppdages titt og ofte både av den enkelte hytteeier og av elektrikere som er engasjert på den enkelte hytte svakheter i anlegget, for eksempel sprukne isolatorkopper, uisolerte ledninger, skjeve stopler etc. Slike mangler meldes til enkelte avdelings SU-representant.

Disse mangelrapportene samles så opp i SU, som etter befaring bestiller elektriker for oppretting. Disse utgiftene bæres også i sin helhet av SU.

6. Feil i nedgravd strømforsyning fra stolpe til hytte

SU har tidligere gitt adgang til, etter søknad og tegning, at hytteiere kan erstatte luftstrekk med nedgravd strømtilførsel til hytta for egen regning. Eventuelle feil på dette strømstrekket er også den enkelte hytteeiers ansvar å bestille utbedring av og betale for.