Spesifiseringer

Oppsetting av veksthus

Det er anledning til å sette opp et veksthus på parsellen på maksimalt 6,6 m² med maksimal høyde 2,26 m og høyde på «grunnmur» /fundament på laveste punkt over terreng maksimalt 10 cm.

Hele veksthuset skal være av glass eller gjennomsiktig plast. Reisverket kan være av tre eller metall. Det er ikke tillatt å sette opp skjermvegger eller lignende hverken utvendig eller innvendig i veksthuset.

Kjeller under veksthuset er ikke tillatt.

Søknaden skal inneholde informasjon om plassering på parsellen, materialer og alle mål. Brosjyre eller tegning over veksthuset skal legges ved.

Oppsetting av markiser

Det er anledning til å sette opp markiser over vinduene på hytte og tilbygg. Markisene skal ha samme bredde som vinduene. Markiser som går over hele hytteveggen (utover vindusbredden), skal det søkes styret om.

Unntak: Hytter som har vinduer på hele kortveggen. Disse regnes som ett vindu i markisesammenheng.

Legging av tre-platting

Det skal sendes søknad til styret. Søknaden skal inneholde tegning, samtlige mål og opplysninger om plassering på parsellen. Størrelsen skal avpasses etter terrengforholdene og nabohytter/parseller. Maks størrelse er 20 kvm, plattingen skal legges lavest mulig i terrenget, maks 17 cm. Unntak kan gjøres for sterkt hellende terreng, – der høyden på det høyeste punktet til plattingen over terrenget kan være over 17cm.

Levegg

Det er anledning til å sette opp levegg ved platting. Maksimum høyde på leveggen skal være 150 cm og maksimum lengde er 300 cm.

Søknad sendes styret, med mål, tegning og plassering.

Antenner

Det skal søkes styret om å få sette opp radio og TV-antenner. For parabolantenne er det tillatt med en diameter på opptil 70 cm. Parabolantennen skal males i hyttas farge og plasseres på hytteveggen. Tallerkenen skal ikke vises over tak.

Ildsteder

Ved bygging av pipe, ildsted og utepeis, må medlemmet få dette godkjent av bemyndiget instans. Godkjennelse er nødvendig for at hytteforsikringen skal være gjeldende.

Grill eller utepeis må ikke være for dominerende på parsellen. Avdelingen må påse dette ved byggesøknader.

Heving av hytta

Det er tillatt å ha en maksimal høyde på grunnmur/pilarer på den side som er lavest over terrenget på maksimalt 50 cm. Denne maksimalhøyden gjelder dog bare dersom byggekomiteen og avdelingsstyret finner at hensyn til utseende og naboer gjør en slik høyde forsvarlig. Uansett skal det alltid søkes om alle endringer av hyttas høyde over terrenget.

Kjellervinduer

Det viktigste med kjellervinduene er at de skal gi noe lys til kjeller, og fremstå som kjellervinduer og ikke som vindusflater med bakenforliggende rom for varig opphold.

Ved nybygg eller rehabilitering som medfører planer om nye eller endrete kjellervinduer gjelder følgende:

Kjellervinduer skal maksimalt ha en bredde på karmen på 100 cm og en høyde på 50 cm, slik som største bodvindu. Kjellervinduene kan deles med sprosser for å få et slektskap til de tradisjonelle vinduene ellers i hytta. Der det er kort avstand til terreng kan det etableres en lysgrav foran kjellervindu. Kjellervinduene bør plasseres noe ifra hjørnene, slik at kjellerveggene oppleves som mer massive enn trehyttene oppå.

Tegning av fasadene med inntegnet ønsket kjellervindu(er) sett i sammenheng med øvrige fasade skal legges fram til behandling av byggekomiteen for vurdering og endelig avgjørelse i avdelingens styre før tiltaket kan iverksettes.

Frittstående uteskap

Etter ordinær byggesaksbehandling kan det på parsellen plasseres et frittstående uteskap etter Enerhaugens standardmål og utforming.

Se tegning. I tillegg til standardtegningen av uteskap fra Enerhaugen tillates også byggesettet for uteskap fra JULA : «artikkel 716027 redskapsbod 149× 164× 78cm».