Spesielle bestemmelser for hyttene på avdelingene 1, 2, 3 og 4

§ 27 Bygningsdeler

Fullt utbygget hytte består av:

BygningsdelMaksimalmålMaksimalareal Paneltype
Originalhytte5,5 m × 4,0 m22 m²Vestlandspanel liggende
Soverom
(tidl. kalt «tilbygg»)
2,15 × 3,1 m eller 2,25 × 3,0 m eller 2,30 × 2,9 m6,7 m²Vestlandspanel liggende
Veranda ellerInnglasset veranda2,0 m × 3,7 m7,4 m²Vestlandspanel liggende
BodSe nedenfor4,2 m²Stående med lister
KjellernedgangSe ovenforStående med lister

Se § 22 Målemetode og § 29 Hjørnekasser.

Noen vanlige kombinasjoner av bygningsdelene. Den første er den vanligste og anbefales.

Noen kombinasjoner av bygningsdelene kan gi høyere totalareal enn 40 m², i andre tilfeller er originalhytta større enn 22 m². I slike tilfeller må én eller flere av bygningsdelene justeres ned i størrelse slik at totalen ikke overstiger 40 m², se §14.

§ 28 Panel

Det er to ulike paneltyper som skal brukes på de ulike bygningsdelene:

  1. Originalhytte, soverom, veranda: Liggende vestlandspanel med hulkil, 145 mm bred.
  2. Bod og overbygget kjellernedgang: Stående panel med lister over skjøtene eller over-/underligger med maks. 75 mm bredde på overliggerne.

Panel skal males eller beises.

Tverrsnitt type a)Tverrsnitt type b)

§ 29 Hjørnekasser

Det skal være hjørnekasser på alle hjørner. Hjørnekassene på de enkelte bygningsdelene skal være synlige: Det skal være et innrykk mellom hver bygningsdel, se byggetegningene.

Hjørnekassene på originalhytta og soverom skal være fri, d.v.s. at det skal være et innrykk som tilsvarer bredden på hjørnekassa (som regel 10-15 cm). I eksempelet på tegningen betyr det at innglasset veranda skal stoppe 10-15 cm før enden på hytta, og at kjellertrappa minst skal være 10-15 cm kortere enn hytta på hver side.

§ 30 Vindskier og takutspring

Vindskiene på de enkelte bygningsdelene kan enten:

  1. Rykkes inn fra vindskiene på originalhytta (vanligst, men dårlig løsning).
  2. Bygges sammen med vindskiene på originalhytta (best byggteknisk, gir færre lekkasjer).

Takutspring skal normalt være ca 20-30 cm. Ved valg av løsning b) kan takutspring på bod/soverom/veranda være inntil 60 cm.

Vindski på originalhytta må ikke endres:

§ 31 Soverom

Det er tre alternative plasseringer av soverom i forhold til originalhytta, se tegningene. Alternativ 3 skal bare benyttes der hvor de to andre plasseringene ikke er mulige på grunn av terreng­forhold eller tomtegrense.

Mønet og begge takflatene på soverom skal ligge under mønet på originalhytta. Soverom skal ha samme takvinkel som originalhytta.

Det kan settes inn inntil to vinduer og gavlvindu, se § 35.

§ 32 Veranda

Veranda skal bygges på forsiden av hytta (inngangssiden). Verandaen skal gå fra stolpe mellom inngangsdør og hjørnevindu til hjørnekassa på originalhytta. Enkelte hytter har avvikende mål, lengden på verandaen skal i så fall tilpasses hytta, så fremt dette ikke fører til at hytta overstiger 40 kvadratmeter.

Lengden på verandaen skal tilpasses lengden på hytta (første tegning er standard hytte, andre er en mindre variant):

Taket skal ikke gå lenger inn på originalhyttas tak enn ⅓ av takflaten. Verandataket kan tekkes med samme taktekke som hytta, eller takpapp eller gjennomsiktig glassfiber/plast. Taket kan være like langt som hyttetaket.

Vinduene skal flukte med vinduene på originalhytta, se § 35 om vindusbånd.

Verandagulvet kan ikke forlenges utover verandaens yttervegger.

Det er også tillatt kun å bygge et enkelt verandatak med bærende konstruksjoner satt rett på bakken. Plassering, form og størrelse er som for veranda. Et enkelt verandatak vil være uten vegger/kledning., men det kan ha espalier e.l. 

§ 33 Innglasset veranda

En innglasset veranda har samme mål og krav som veranda, men skal ha sammenhengende vinduer rundt hele. På langveggen er det tillatt med 3 eller 4 vinduer; på kortveggen skal det være 2 vinduer; på inngangssiden skal det være ett vindu og én dør med vindu. Sprosser er valgfritt.

Det er ikke tillatt med liggende panel mellom vinduene, og treverk mellom vinduene skal males med vindus-/karmfargen for å framheve vindusbåndet, se § 35.

Døra skal plasseres på endeveggen, som vist på tegning 6.

§ 34 Bod

Bod kan maksimalt være 4,2 m². Den kan enten plasseres:

  1. I hjørnet mellom soverom og originalhytte med yttermål 2,0 m × 2,1 m. Taket kan ikke gå lengre inn på originalhyttas tak enn inntil ⅓ av takflaten.
  2. På hyttas bakvegg eller gavlveggen uten Solvanghjørne med yttermål som kan varieres mellom 1,1 m × 3,8 m og 1,4 m × 3,0 m. Taket kan bygges fra toppsvillen på langvegg. På gavlvegg må bodtaket bygges under vindski på originalhytte.

Det kan være dør på en av endeveggene, døra skal i så fall ha stående panel og enkel utforming. Det er tillatt å sette inn to små vinduer, se § 35. Høyden på boden skal normalt være 190 cm i forkant, innvendig mål.

§ 35 Vinduer

Alle vinduene skal ha sprosser (valgfritt på glassveranda). Ved skifte av vinduer skal det velges typer med gjennomgående sprosser eller duplexsprosser.

Vinduene i Solvanghjørnet på originalhytta og vinduene på glassverandaen skal ha samme høyde og lik vertikal plassering slik at de danner et sammenhengende vindusbånd.

Vindusbåndet rundt hytte og glassverandaen vist i gult/rødt. Solvanghjørnet er uthevet med rød farge. På kortveggen på originalhytta skal vindusbåndet markeres med sammenhengende horisontal vinduskarm på hele kortveggen (vist med blått på tegningen).

Enkelte av hyttene har fra 1930 hatt andre vindusløsninger enn den vanligste (type II). Disse skal opprettholdes og ved skifte skal nye vinduer ha samme mål som de originale. Ved avvikende hyttestørrelser o.l. skal det sammenhengende vindusbåndet prioriteres framfor målene nedenfor.

Standard vindusmål for den vanligste hyttetypen (type II):

PlasseringTypeStørrelse (bredde×høyde i cm)
AOriginalhytte kortvegg 1Enfags sidehengslet60 × 100
BOriginalhytte kortvegg 1*Tofags sidehengslet160 × 100, unntak 150 × 100
COriginalhytte langvegg *Tofags sidehengslet150 × 100, unntak 160 × 100
DOriginalhytte langveggEnfags topphengslet110 × 70
EOriginalhytte kortvegg 2Enfags topphengslet110 × 70
FOriginalhytte bakvegg **Enfags topphengslet110 × 70
GOriginalhytte bakvegg **Enfags sidehengslet60 × 100
HOriginalhytte gavlvindu ***
Soverom gavlvindu
Innsatt rute / fastkarm
eller hengslet
40 × 40 eller 50 × 50.
Evt. 70 × 50 dersom hems
IGlassveranda dørside1 vindu80 × 100
Glassveranda dør ****Dør med vinduGlassflate som vinduet ved siden av
JGlassveranda front3 vinduer eller 4 vinduer3 stk 110 × 100 eller
4 stk 80 × 100
KGlassveranda kortside2 vinduer80 × 100
LSoveromEnfags sidehengslet60 × 100
MSoveromEnfags topphengslet110 × 70
NBodSom innsatte ruter
eller hengslet vindu
2 stk 50 × 50 eller
1 stk 100 × 50

* Disse to vinduene danner «Solvanghjørnet». Vinduet på langveggen skal alltid gå fra hjørnekasse til dørstolpe. Noen hytter har originalt det bredeste vinduet plassert på kortveggen, dette skal opprettholdes.

** Bare enkelte hytter har hatt disse vinduene originalt. Plasseringen varierer; noen har bare vindu F, plassert enten som vist på tegningen nedenfor eller sentrert.

*** Gavlvindu kan erstattes av luke laget i vestlandspanel og med samme farge som veggen, valgfri størrelse.

**** Dør til glassveranda skal ha vindu. Glasset i døra skal være like høyt som glasset i vinduet ved siden av, slik at døra blir en del av vindusbåndet.

Vindusplassering originalhytta.
Alle skal ha vinduer A–E.
Vinduene F, G, H er valgfrie.
Vindusplassering for den
vanligste utbygde kombinasjonen.

Tegningen viser sprosseinndeling m.m. for vinduene. Sprosser bør være ca 2 cm brede. Hengsling er vist med stiplede trekanter, hengslene er på det bredeste punktet i trekanten. Tegningen viser bare ett alternativ for J (den vanligste). Sprosser på J, I og K er valgfritt. 

§ 36 Anbefalte dimensjoner for hjørnekasser, vindusomramming m.m.

Hjørnekasser: Originalt bestod hjørnekassene av ett bord på 19 × 98 mm og ett på 19 × 73 mm.

Vindusomramming: Originaldimensjonene for utvendig vindusomramming var 19 × 98 mm. Horisontal vindus­omramming på hyttas kortvegg bør være sammenhengende, se omtalen av vindusbåndet i § 35. Det skal være vannbrett over vinduene og bør være vannbrett under vinduene. Det bør være enkle knekter under vannbrett over vinduene, det skal ikke være knekter under vinduene. Det skal ikke brukes ornamentert eller profilert omramming rundt vinduene. Vinduene skal ha enkle sprosser uten buer eller annen lignende dekor.

Vindskier: Originalt hadde de fleste hyttene to bord á 173 mm. Vindskiene skal ikke ha ornamentering/utskjæring, med unntak av enden hvor det kan være en enkel ornamentering/avrunding. Vindskiene bør kuttes i 90° vinkel (ikke loddrett avslutting).

Stående panel bod/kjellernedgang: Disse bygningsdelene skal ha stående rektangulær kledning med lister (overligger) over skjøtene. Overligger kan være standard rektangulær kledning (anbefalt 15 × 34 mm, maksimal bredde 45 mm) eller ha enkel ornamentering.

Høvlet/sagd treverk: Originalt hadde alle hyttene høvlet (glatt) panel, hjørnekasser o.s.v. I dag er det vanligere med sagd trelast. Høvlet anbefales.