Om byggeforskriftene

I henhold til leieavtalen med Oslo kommune har Oslo krets av Norsk kolonihageforbund ansvaret for at hyttene er i samsvar med reglene som er fastsatt av Oslo kommune.

Reguleringsplan s-2247 for Solvang kolonihager, fastsatt av Miljøverndepartementet 13.7.1977 har følgende reguleringsbestemmelser:

§ 1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.
§ 2. Det tillates ett kolonihagehus i maks. 1 etasje på hver parsell.
§ 3. Dersom det ved brann eller andre grunner må oppføres nye kolonihagehus, tillates disse å ha maks. 40 m² brutto grunnflate, inklusiv veranda og redskapsbod.

I tillegg er det enkelte bestemmelser i leieavtalen mellom Oslo krets og Oslo kommune for Solvang fra 10.10.­2000 (gyldig til 30.6.2025, med rett til forlengelse), blant annet vedlike­holdsplikt for hyttene:

For kolonihagehyttene og parsellene foreligger en særlig vedlikeholdsplikt. Hyttene skal være godt vedlikeholdt og parsellgrunnen skal stelles regelmessig.

Oslo krets har gitt styret i hver kolonihage ansvaret for å behandle byggesaker og kontrollere at reglene overholdes av det enkelte medlem.

På Solvang er det felles byggeforskrifter som fastsettes av Felles årsmøte. Byggeforskriftene tar utgangspunkt i den vanligste hyttetypen. Det er viktig å merke seg at byggeforskriftene først og fremst handler om estetikk. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for den tekniske bygnings­kvaliteten.