Generelle bestemmelser

Byggekomité

I hver avdeling velges/utpekes en byggekomite bestående av 3-5 personer.

Byggekomiteen er underlagt avdelingens styre, de skal forhåndsbehandle alle byggesaker iht. gjeldende arbeidsinstruks og følge opp at byggingen skjer etter de av Oslo Kommune, Plan- og Bygningsetaten fastsatte regler.

For at byggesøknader som avviker fra byggeforskriftene skal sikres lik behandling gjelder følgende saksgang:

  • 1) Styret i søkerens avdeling bringer byggesaken inn for SU som gir sin vurdering, og som om nødvendig kan søke råd hos Enerhaugen arkitektkontor, kostnaden dekkes av parsell-leier.
  • 2) Styret i søkernes avdeling fatter endelig vedtak på bakgrunn av ovenfor nevnte punkt.

Tegningene

Byggetegningene betraktes som typetegninger og må ses sammen med byggereglene.

Hjørnekasser skal være synlige.

Søknadsplikt

Det enkelte medlem skal søke sitt avdelingsstyre om tillatelse til å foreta enhver endring/påbygging på sin hytte/parsell. Søknaden foretas på egne skjemaer som utleveres av styret på forespørsel. Andre skjemaer skal ikke benyttes.

Det skal ikke igangsettes noen form for endringer/påbygging før avdelingsstyret har behandlet og godkjent søknaden og byggetillatelsen er undertegnet av medlemmet og returnert til avdelingsstyret.

Dersom det fra tidligere av er påvist ulovligheter/feil ved hytta/parsellen, skal ingen byggesøknader godkjennes før de påpekte ulovlighetene/feil er fjernet eller rettet opp.

Meldeplikt

Vedlikehold og andre arbeider på hytta eller parsellen skal også meldes til styret. Standard skjema er utarbeidet og utleveres av styret på forespørsel. Andre skjemaer skal ikke benyttes

Bygging av ny hytte

Skal det settes opp en ny hytte, må den bygges i henhold til de godkjente tegningene.

Ved gjenoppbygging etter brann eller andre forhold skal hytta bygges på samme sted.

Byggemelding og søknad skal sendes styret på vanlig måte. Etter godkjenning fra styret skal byggemelding og styrets godkjennelse sendes Plan- og bygningsetaten.

Rehabilitering

Ved rehabilitering av hytte, tilbygg, bod, platting, utskifting av vinduer, bytte av dør, panel etc. må gjeldende byggeforskrifter/tegninger følges. Dette gjelder uansett om tiltaket i sin tid ble godkjent av styret eller byggekomité.

Parsell-leier skal bære alle merkostnadene som eventuelt påløper som følge av at gjeldende byggeforskrifter/tegninger ikke er fulgt.

Klausuler om tiltak ved overdragelse av hytte

Styret kan ved overdragelse av hytte fatte vedtak (klausul) om at ny eier skal iverksette tiltak slik at hytte, bod, platting, vinduer parsell etc. er i samsvar med byggeforskrifter/tegninger og ordensregler for Solvang kolonihager. En slik klausul må være saklig og rimelig og kunne håndheves innenfor gjeldende bestemmelser.

Alle søknader som faller utenom de fastsatte regler, skal avdelingsstyret avvise.

Nabovarsel

Det skal gis nabovarsel ved alle typer endringer som krever byggesøknad. Det er utarbeidet et eget skjema som skal benyttes. Skjemaet legges ved byggesøknaden.

Brudd på forskriftene

Brudd på byggeforskriftene regnes som vesentlig mislighold og kan føre til oppsigelse, se vedtekter for kolonihageforeninger, §10.1.