Felles bestemmelser for hyttene, alle avdelinger

§ 14 Maksimalareal

Grunnflate kan maksimalt være 40 m². Dersom originalhytta er større enn standard må ett/flere tilbygg justeres ned i størrelse slik at hytta samlet ikke overstiger 40 m². Kjellernedgang teller ikke med i hyttas grunnflate.

Det kan ikke søkes om eller gis dispensasjon fra denne paragrafen.

§ 15 Riving og bygging av ny hytte

Ingen hytter, verken originalhyttene eller noen tilbygg, kan rives uten forhåndsgodkjenning fra styret. Det skal være svært tungtveiende grunner (svært omfattende råte e.l.) for at styret skal kunne gi tillatelse til riving av originalhyttene.

Skal det settes opp ny hytte, må den bygges i henhold til de godkjente tegningene. Den skal bygges på samme sted. Byggemelding og søknad sendes først til styret på vanlig måte. Etter godkjenning i styret må man så søke Plan- og bygningsetaten.

§ 16 Taktekke

Taktekke skal være takpapp, shingel eller takplater av metall. På verandaene i avdeling 1–4 er det også tillatt med gjennomsiktige plater, se § 32.

Dersom det velges takplater av metall, skal disse være av typen Plannja Trend 475 i matt mørk grå eller matt svart, bredde 475 mm, eventuelt visuelt tilsvarende plater fra andre produsenter. Det er ikke tillatt med imitert takstein eller klassisk bølgeblikk.

§ 17 Innvendige vegger

Hvordan hytta innredes med skillevegger eller lignende, står det enkelte medlem fritt. Originalhyttas yttervegg mot veranda kan ikke fjernes.

§ 18 Kjeller

Kjelleren skal ikke ha større areal enn hytta (maks. 40 m²) og kan ikke gå utenfor bebygd yttermål.

§ 19 Kjellervinduer

Ved nybygg eller rehabilitering som gir nye eller endrede kjellervinduer: Kjellervinduer skal være inntil 100 cm brede og 60 cm høye, og kan ha sprosser. Der det er kort avstand til terreng kan det etableres en lysgrav foran kjellervindu. Søknad skal inneholde tegning av fasadene med kjellervindu(ene) inntegnet.

§ 20 Overbygd kjellernedgang

Det er anledning til å sette opp et overbygg med dørhøyde over kjellernedgangen. Overbygget skal paneles som bod og tilpasses vinduene på hytta. Overbygget skal ikke være større enn kjellertrappa, og skal normalt ikke ha større grunnflate enn 1,4 × 3,8 m eller være høyere enn 2,2 m på det høyeste.

Taket på overbygget skal skråne nedover i flukt med kjellertrappa. Der hvor dette fører til at taket skråner ned mot originalhytte eller et tilbygg, kan det gis dispensasjon fra denne regelen.

§ 21 Mønehøyde, høyde over terreng og heving av hytta

Hyttas mønehøyde skal ved nybygging eller full takomlegging være maksimalt 3,5 m over grunnmur.

Alle hytter skal ha grunnmur under originalhytta. Det er valgfritt med pilarer/grunnmur under tilbyggene. Maksimal høyde på grunnmur under originalhytta på den siden som er lavest over terrenget er 50 cm.

Det er tillatt å heve hytta én gang med inntil 25 cm (én lecablokk) dersom dette er nødvendig på grunn av terrengforhold ved påbygging.

Alle endringer av hyttas høyde over terrenget er søknadspliktig og skal behandles av styret (kan ikke delegeres til byggekomité).

§ 22 Målemetode

Alle mål for de enkelte bygningsdelene er utvendige mål på kledning.

Eksempel: Dersom det skal bygges innglasset veranda med mål 200 × 370 cm bør reisverket settes opp slik at det er er ca 195 × 360 cm. Det kan da legges lekter (for lufting) og utvendig panel på utsiden, slik at utvendige mål med panel og lufting blir 200 × 370 cm.

§ 23 Bevaring av originale bygningsdeler

Originale bygningsdeler fra 1930-tallet skal i størst mulig grad bevares. Dette gjelder spesielt dører, vinduer og panel.

§ 24 Anbefalte farger

Alle hyttene hadde originalt tre farger: Én farge på panelet, én på vindusomramming, hjørne­kasser og vindskier og én på vinduer. Hyttene hadde aldri hvitt som hovedfarge, en så lys farge får hyttene til å virke større. Grunnmuren bør males i en mørk farge og bør ikke ha samme farge som hytta.

Anbefalte farger. Vær oppmerksom på at fargene vil framstå som mye blassere på en PC-/mobilskjerm enn i virkeligheten.

farger

Anbefalte fargekombinasjoner vist i rekkefølge vegg, omramming, vinduer.

Anbefalte fargekombinasjoner

Nabohytter bør ikke males i samme hovedfarge.

§ 25 Vann og avløp

Dersom det er innlagt vann skal det være forskriftmessig avløp tilkoplet hagens eller kommunens avløpsrør. Det skal ikke slippes gråvann eller kloakk i overvannsnettene.

Ved etablering av nytt avløp e.l.: Kopi av godkjenning / kvittering for betalt tilknytningsavgift til Vann- og avløpsetaten skal sendes til styret for arkivering.

§ 26 Elektrisk anlegg

Fellesstyret for Solvang kolonihager er ansvarlig for strømnettet fram til hyttevegg. Det enkelte medlem er ansvarlig for det elektriske anlegget i hyttene. Alt arbeid på det elektriske anlegget skal utføres av autorisert elektriker. Det enkelte medlem er ansvarlig for at det elektriske anlegget i hyttene er i forskriftsmessig stand.

Maksimal tillatt strømkapasitet per hytte er 25 ampere. Dersom man har lavere, men ønsker å oppgradere anlegget til 25 ampere, må dette meldes til styret.

Ved større arbeid på det elektriske anlegget skal kopi av dokumentasjon sendes styret for arkivering i hyttearkivet.

Luftstrekk inn til den enkelte hytte kan etter søknad erstattes av jordkabel. Medlemmet blir da ansvarlig for jordkabelen. Søknad skal behandles av både byggekomité/styret og fellesstyret for Solvang kolonihager.