Faste installasjoner på parsellene

§ 47 Drivhus

Drivhus skal være maksimalt 6,6 m² og ha maksimal høyde 2,26 m. Fundamentet kan være inntil 10 cm over terrenget på det laveste punktet. Den nederste del av veggene (maks 40 cm) kan være en ringmur i tegl, brostein etc.

Hele drivhuset skal være av glass eller gjennomsiktig plast. Reisverket kan være av tre eller metall. Det er ikke tillatt å sette opp skjermvegger eller lignende, verken utvendig eller innvendig. Kjeller under drivhuset er ikke tillatt.

Søknaden skal inneholde informasjon om plassering på parsellen, materialer og alle mål. Brosjyre eller tegning over drivhus skal legges ved.

§ 48 Frittstående uteskap

Det er tillatt med ett uteskap per parsell. Uteskapet skal være tydelig adskilt fra hytta.

Det er to alternative løsninger:

  1. Uteskap som bygges etter Enerhaugen arkitektkontors tegning.
  2. Byggesettet for uteskap fra Jula (artikkelnummer 716027 redskapsbod 149×164×78cm).

§ 49 Treplatting

Maks størrelse er 20 m². Størrelsen skal avpasses etter terrengforholdene og grense mot naboparsell. Søknad om platting skal inneholde tegning, samtlige mål og opplysninger om plassering på parsellen.

Plattingen skal legges lavest mulig i terrenget, maks 17 cm over bakken. Unntak kan gjøres for sterkt hellende terreng, der høyden på det høyeste punktet til plattingen over terrenget kan være over 17 cm.  Dersom et slikt unntak fører til at deler av plattingen kommer mer enn 50 cm over bakken, skal det settes opp rekkverk med maksimalhøyde 100 cm. Ved slike unntak skal det beplantes langs de høye delene av plattingen. Det er ellers ikke anledning til å ha rekkverk rundt plattingen.

§ 50 Levegg

Det er anledning til å sette opp én levegg ved uteplass. Maksimum høyde på leveggen skal være 150 cm og maksimum lengde er 300 cm. Søknad skal inneholde mål, tegning og plassering.

§ 51 Utepeis

Det er anledning til å sette opp én fastmontert utepeis i tilknytning til uteplass. Søknad skal inneholde tegning og plassering på parsellen.

§ 52 Pergola

Pergola
Illustrasjon av en vanlig pergola. Pergolaer på Solvang kan ha litt annen utforming, men skal framstå som lette og luftige.

Det er anledning til å sette opp én pergola. Den bør være frittstående (ikke forbundet med hytta). Maksimal grunnflate er 10 m² og maksimal høyde er 240 cm.

Pergolaen skal bygges i treverk, den skal framstå som luftig, og kan ikke ha noen form for tette vegger eller tak. «Taket» skal være flatt eller lett skrånende, og dragerne skal ligge minimum 60 cm fra hverandre.

Dimensjoner for materialer: Vertikale søyler maksimalt 10 × 10 cm, horisontale dragere på høykant anbefalt 5 × 10 cm, maksimalt 5 × 15 cm.

Det skal plantes klatreplanter. Søknad skal inneholde mål, tegning og plassering på parsellen.

§ 53 Terrengendringer

Det skal normalt ikke gjøres større endringer i terrenget på parsellene. Terrassering av små arealer inntil 80 cm er ikke søknadspliktig. Søknad om terreng­endring skal inneholde detaljert beskrivelse og målsatte tegninger.

§ 54 Dyrkbart areal

Maksimalt areal som kan dekkes med hytte, platting, heller eller andre harde materialer er 80 m². På parseller over 400 m² kan enten 80 m² eller inntil 20 % være dekket.