Byggesaksbehandling

§1 Byggereglene

Byggereglene på Solvang har som formål å bevare det originale uttrykket ved hyttene på Solvang. Byggereglene skal tolkes og praktiseres i tråd med kolonihagenes intensjon om hytter med enkel standard og med mest mulig grøntarealer. Reglene skal sikre forutsigbarhet for og likebehandling av medlemmene. Antikvariske hensyn og kulturhistoriske verdier skal vektlegges.

Byggereglene på Solvang består av to deler som skal ses sammen:

  1. Byggetegningene som er utarbeidet av Enerhaugen arkitektkontor i 2002 og godkjent av Oslo kommune.
  2. Byggeforskrifter fastsatt av Felles årsmøte.

I tillegg fastsetter fellesstyret felles skjemaer som skal benyttes.

§ 2 Byggekomité

I hver avdeling velges/utpekes en byggekomité med 3-5 personer. Byggekomiteen er underlagt avdelingens styre, de skal forhåndsbehandle alle byggesaker i henhold til gjeldende arbeids­instruks og følge opp at byggingen skjer etter byggeforskriftene og reguleringsbestemmelsene.

§ 3 Styrets byggesaksbehandling

Styret skal behandle alle byggesaker. Styret kan velge å delegere godkjenning av bygge­søknader uten avvik/dispensasjoner til byggekomiteen.

Styret er ansvarlig for at alle dokumenter som gjelder byggesaker arkiveres på forsvarlig måte i hyttearkivet.

§ 4 Dispensasjon fra byggeforskriftene

Det er adgang til å søke om dispensasjon fra byggeforskriftene dersom dette er nødvendig ut i fra terreng eller andre spesielle forhold på parsellen. Dersom det søkes om dispensasjon / avvik skal dette framgå eksplisitt fra byggesøknaden og det skal legges ved en særskilt begrunnelse for hvorfor det søkes om dispensasjon. I byggetillatelsen skal dispensasjonen være konkret omtalt. Det kan ikke søkes om eller gis dispensasjon fra §14.

For at byggesøknader som avviker fra byggeforskriftene skal sikres lik behandling i avdelingene gjelder følgende saksgang:

  1. Styret i søkerens avdeling bringer byggesaken inn for fellesstyret som gir sin vurdering, og som om nødvendig kan søke råd hos Enerhaugen arkitektkontor, kostnaden dekkes av søker. Søker skal varsles om kostnaden før Enerhaugen konsulteres.
  2. Styret i søkernes avdeling fatter endelig vedtak.

§ 5 Andre hyttetyper enn type Ⅱ

Det ble utarbeidet sju ulike hyttetyper da Solvang 1–4 ble oppført (+ én ekstra på avdeling 1). Det store flertallet av hyttene er type Ⅱ. De andre hyttetypene skal opprettholdes: Ved rehabilitering skal vinduer og andre mål være som slik de var originalt.

På avdeling 1 er det fem hytter (55, 57, 59, 72, 103) som ble oppført i 1929 etter førsteutkastet til tegninger for hyttene. Hyttene har helt avvikende arkitektur og styret i avdeling 1 fastsetter egne regler for disse; de skal blant annet ikke ha frie hjørnekasser, knekk i tak mellom glassveranda og hytte eller samme vinduer som de andre hyttene.

§ 6 Pipe og ildsted

Det skal sendes søknad til styret/byggekomité før bygging av pipe og/eller ildsted. Oppføring bør gjøres av autorisert firma, om ikke må installasjonen godkjennes av brannvesenet / autorisert kontrollør etter oppføring. Kopi av godkjenning skal sendes styret for arkivering.