Byggeforskrifter for avdeling 5

Hytta

Denne har en grunnflate på 35,4 m² inklusive veranda på 7,4 m² som er bygget sammen med hytta. Hyttas grunnflate er 28 m², utvendig målt på reisverk. Hytta skal ha liggende kledning av typen «weatherboard» og skal males eller beises.

I tillegg kan det bygges en bod på 4,2 m², utvendig målt på reisverk.

Innebygd veranda

Innebygd veranda skal ha vinduer rundt hele verandaen. Denne kan isoleres, og skal ha utvendig panel lik hytta. Inngangsdørens utforming er valgfri, men må ikke være så dominerende at den bryter med hyttas opprinnelige «arkitektur». Brystningen i veranda skal være minst 70 cm. Verandataket kan høyest legges fra ytterveggens toppsvill og innvendig høyde skal maksimum være inntil 190 cm i forkant.

Det er tillatt med takskjegg over inngangsdøren for å beskytte denne. Dette utspringet skal ikke gå lenger ut fra verandaveggen enn maksimalt 70 cm, og ikke mer enn 10 cm ut fra dørenes gerikter. Takutspringet skal forankres i veggen med skråstilte støtter.

Bod

Det kan bygges bod bak hytta med maksimal utvendig grunnflate på 4,2 m².

Yttermålene kan varieres mellom 1,10 m × 3,8 m og 1,4 m × 3,0 m, utvendig målt på reisverk.

Boden skal plasseres slik at hjørnekassen er fri.

Taket på boden skal ha naturlig fall, ikke arktak, og kan høyest legges fra hyttas toppsvill. Maksimum innvendig høyde på bakvegg skal være 1,90 m. Boden skal ha stående panel med over og underligger. Overligger skal ha maksimum 75 mm bredde. Det kan settes inn en bod-dør.

Dersom det er nødvendig på grunn av terreng – eller naboforhold, kan boden bygges på forsiden av hytta i flukt med verandaen.

Kjeller

Kjelleren skal ikke ha større utvendig areal enn hyttas bruttoareal, det vil si maks. 40 kvm. Kjelleren inngår ikke i hyttas boareal. Ved utgraving skal overflødig masse fjernes fra parsellen. Kjeller kan bare bygges under hyttas totalareal, altså ikke utenfor bebyggelsens yttermål.

Overbygget kjellernedgang

Det er anledning til å sette opp et overbygg med dørhøyde over kjellernedgangen. Overbygget skal paneles som bod. Taket på overbygget skal skråne nedover i flukt med kjellertrappen.

Der hvor dette fører til at taket skråner ned mot bodvegg, kan styret innenfor visse rammer gi dispensasjon fra regelen om at taket skal skråne i flukt med kjellertrappen.

Overbygget på kjellernedgangen kan tilpasses vinduene på hytta.

Overbygget må ikke bli så dominerende at det gir inntrykk av å være et ekstra tilbygg på hytta. Se tegning.