Byggeforskrifter for avdelingene 1 – 2 – 3 – 4

Hytta

Vestlandspanel med hulkil

Denne kan maksimalt ha en grunnflate på 22 m² (5,5 m × 4,0 m), utvendig målt på reisverk.

Hyttas mønehøyde skal ved nybygging eller full takomlegging være maksimalt 3,50 meter over grunnmur.

Panel

Utvendig panel skal være av typen «vestlandspanel med hulkil», og males eller beises.

Vinduene

Vinduene skal ha sprosser, se tegninger.

Se tabell nedenfor med mål for vinduene.

Taktekke

Taktekke skal være papp, shingel eller takplater av metall på hytte, tilbygg og bod.

Dersom det velges takplater av metall, skal disse være av typen Plannja Trend 475 i matt mørk grå eller matt svart, bredde 475 mm, eventuelt visuelt tilsvarende plater fra andre produsenter. Det er ikke tillatt med imitert takstein eller klassisk bølgeblikk.

Tilbygg

Det er anledning til å utvide hytta med et beboelsestilbygg på 6,7 m². Med alternative mål 2,15 × 3,1 m – 2,25 × 3,0 m – eller 2,3 × 2,9 m, (utvendig målt på reisverk).

Utvendig panel skal være av samme utseende som hytta for øvrig (vestlandspanel m/hulkil). Hjørnekassene på hytta skal være fri.

Det kan settes inn inntil 2 vinduer av samme format og utseende som vinduene på hytta.

Det er tre alternative plasseringer av tilbygget i forhold til hytta, se tegninger. Alternativ 3 skal bare benyttes der hvor de to andre plasseringene ikke er mulige. Dette gjelder tomteforhold eller hyttas plassering i forhold til tomtegrense.

Begge takflatene på tilbygg skal ligge under utspringet på hovedhytta med samme takvinkel som denne og hjørnekasse skal være fri.

For tilbygg tegning 1-4/3 kan det være aktuelt med to vinduer, en på hver langvegg.

Veranda

Det en anledning til å bygge en veranda på forsiden av hytta (inngangssiden) på 7,4 m² (2,0 m × 3,7 m), utvendig målt på reisverk.

NB! Lengden på verandaen skal måles fra stolpe mellom inngangsdør og hjørnevindu.

Verandaen skal bygges på hyttas frontvegg. Hjørnekassen skal være fri.

Verandataket skal ferdig lagt, ikke gå lenger inn på eksisterende hyttetak enn inntil 1/3 av takflaten. Vindski på eksisterende hytte må ikke endres. Verandataket kan være av trevirke med takpapp, takshingel, takplater av samme type som på hytta eller glassfiber/plast. Taket kan være like langt som hyttetaket.

Selve reisverket skal være av trevirke og forankres til hytta. Utvendig panel skal være som på hytta for øvrig (vestlandspanel m/hulkil). Brystningen skal ikke være over 80 cm. Høy, målt fra gulv på innsiden.

Innebygd veranda

Det skal settes inn vinduer rundt hele verandaen. På langveggen er det tillatt med 3-4 vinduer, på kortveggen skal det være 2 vinduer og på inngangssiden skal det være ett vindu og dør. Det er ikke tillatt med liggende panel mellom vinduene. Sprosser er valgfritt.

Døren skal plasseres på endeveggen, som vist på tegning 1- 4 utbygget veranda.

Verandagulvet kan ikke forlenges utover verandaens yttervegger, – se tegning.

For øvrig henvises til tegningene av hytte med veranda.

Bod

Det er anledning til å bygge til en bod på maksimalt 4,2 m². Den kan enten være:

  • a) Bod plassert i hjørnet mellom tilbygg og hytte med yttermål 2,0 m × 2,1 m, utvendig målt på reisverk. Taket kan ikke gå lengre inn på eksisterende hyttetak (hovedhytte) enn inntil 1/3 av takflaten. Vindski på eksisterende hytte må ikke endres.
  • b) Bod som bygges mot hyttas bakvegg eller en av gavlveggene med yttermål som kan varieres mellom 1,1 m × 3,8 m og 1,4 m × 3,0 m, utvendig målt på reisverk. Taket kan bygges fra toppsvillen på langvegg. På gavlvegg må bodtaket bygges under vindski på hytte.

Boden skal ha stående, utvendig panel med lister over skjøtene. Over-/underligger kan brukes med maks. 75 mm bredde på overliggerne. Det er ikke tillatt å bruke samme panel som på hytta for øvrig.

Ved valg av byggested må en ta hensyn til vinduenes plassering og hyttas beliggenhet i forhold til naboer og eventuelle veier. Det skal være dør på en av endeveggene. Det er tillatt å sette inn to små vinduer, gjerne av matt glass. Hjørnekassene på hytta skal være frie.

Kjeller

Kjelleren skal ikke ha større utvendig areal enn hyttas bruttoareal, det vil si maks. 40 m². Kjelleren inngår ikke i hyttas boareal.

Ved utgraving skal overflødig masse fjernes fra parsellen. Kjeller kan bare bygges under hyttas totalareal, altså ikke utenfor bebygd yttermål.

Overbygd kjellernedgang

Det er anledning til å sette opp et overbygg med dørhøyde over kjellernedgangen. Overbygget skal paneles som bod. Taket på overbygget skal skråne nedover i flukt med kjellertrappen.

Der hvor dette fører til at taket skråner ned mot hytte, tilbygg eller bodvegg, kan styret innenfor visse rammer gi dispensasjon fra regelen om at taket skal skråne i flukt med kjellertrappen.

Overbygget på kjellernedgangen kan tilpasses vinduene på hytta.

Overbygget må ikke bli så dominerende at det gir inntrykk av å være et ekstra tilbygg på hytta.

Se tegning avdelingene 1-4, 13 og 14.