Opprydding i byggeforskriftene

SU har nedsatt en komité som skal gå gjennom byggeforskriftene for Solvang for å rydde opp og gjøre forskriftene lettere å forstå og bruke.

Har du innspill til komitéen? Fyll ut skjemaet nedenfor.

Komiteen skal jobbe i 2018 og legge fram forslag til opprydding og endringer i 2019.

Om byggeforskriftene

Byggeforskriftene er det viktigste hjelpemiddelet for å bevare bebyggelsen på Solvang og holde hyttene i tråd med de originale arkitekttegningene.

Byggeforskriftene inneholder i hovedsak estetiske krav: Den enkelte kolonist er ansvarlig for at den byggtekniske kvaliteten er god nok.

Endringer i byggeforskriftene blir vedtatt av Felles årsmøte for alle hagene på Solvang. Møtes holdes i slutten av mai, og hver avdeling er representert ved styret og/eller valgte representanter.

Mandat for byggeforskriftsoppryddingskomitéen

Dagens byggeforskrifter har vært flikket på i mange år. Det er til dels motstridende og overlappende tekst, og i enkelte tilfeller er det ikke samsvar mellom forskriftene og tegningene. Det er også veldig mange skrivefeil. Komitéen skal ikke endre meningsinnholdet i dagens forskrifter; men rydde opp, omstrukturere og skrive om teksten i tråd med intensjonen i dagens forskrifter og standardtegningene. Dersom komitéen ønsker å foreslå endringer i meningsinnholdet skal dette fremmes som separate forslag.

Overordnet mål for oppryddingen:

 • Hyttene på Solvang er unike i norsk og europeisk sammenheng. Byplan, arkitektur, farger m.m. ble utarbeidet samtidig og representerer en helhet. Det er et overordnet mål å bevare arkitekturen på Solvang, i tråd med de originale arkitekttegningene.
 • Byggeforskriftene skal bidra til å bevare hyttene ved å sikre at reglene ikke bidrar til bygnings­tekniske uheldige løsninger som skaper lekkasjer, råte e.l.
 • Byggeforskriftene skal være enkle å forstå for kolonistene.
 • Byggeforskriftene skal være enkle å bruke for byggekomitéene og avdelingsstyrene.
 • Det skal ikke være motstrid mellom byggeforskriftene og de originale eller reviderte tegningene.

Prosess:

 • Komitéen bør forsøke å finne de originale arkitekttegningene, utarbeidet av byarkitekten i Oslo rundt årsskiftet 1929/1930. Dersom man ikke finner tegningene bør man forsøke å identifisere de sju originaltypene som ble utarbeidet.
 • Minst én representant fra komitéen bør ha møter med styrene og byggekomitéene i alle avdelingene for å avdekke uklarheter, utfordringer og mangler ved dagens forskrifter.
 • Komitéen kan etter samråd med SU søke råd hos Enerhaugen arkitektkontor ved behov.
 • Komitéen bør ha møter med SU underveis i prosessen for forankring og innspill.

Konkrete tiltak som skal/bør/kan gjennomføres:

 • Forskriftene skal ha nummererte paragrafer. Dette vil gjøre kommunikasjon mellom kolonistene, styrene og byggekomitéene lettere.
 • Byggeforskriftene skal være tilgjengelige på ett felles nettsted som hver enkelt avdeling kan lenke til. Dette sikrer at alle har tilgang til oppdaterte og korrekte byggeforskrifter.
 • Byggeforskriftene kan utstyres med råd om valg av løsninger, f.eks. om takvinkler for å unngå lekkasjer og skader.
 • Byggeforskriftene skal ta hensyn til at det var sju ulike hyttetyper kolonistene kunne velge mellom i 1930. Forskriftene skal fortsatt ta mest hensyn til den vanligste typen (type II), men de andre typene skal opprettholdes.
 • Konkrete vedtak på felles årsmøte og/eller SU de siste årene bør innarbeides, f.eks. om endring fra luftstrekk til jordkabel mellom felles strømnett og den enkelte hytte.
 • Byggeforskriftene skal bruke vanlig terminologi og et enkelt språk. I dagens byggeforskrifter er f.eks. røstvinduer behørig omtalt, disse kalles i vanlig språkbruk gavlvinduer.

Kom med innspill til komiteen

Hva kan forenkles eller forbedres i byggeforskriftene? Er det noe som er spesielt vanskelig å forstå? Noe som er uklart?

[contact-form to=»susolvang@gmail.com» subject=»Innspill byggeforskriftsoppryddingskomiteen»][contact-field label=»Navnet ditt» type=»name» required=»1″][contact-field label=»Din e-postadresse» type=»email» required=»1″][contact-field label=»Ditt innspill» type=»textarea» required=»1″][/contact-form]