Felles årsmøte 2018

Felles årsmøte holdes torsdag 24. mai 2018 kl. 18.00 på Huset på avd. 5.

Forslagsfrist for avdelingene var 18.04.2018.

Sakliste

 1. Åpning og konstituering
 2. Valg av dirigent(er), referent(er), tellekorps og to til å undertegne protokollen
 3. Samarbeidsutvalgets årsberetning
 4. Årsregnskap med revisors beretning
 5. Innkomne forslag
  1. Helhetlig revisjon av forskrifer for Solvang kolonihager
  2. Strømrehabiliteringsprosjektet: Disponering av overskuddsmidler
  3. Ansvar for gjerder og porter
  4. Ordensreglene: Forslag om å tillate høyere hekker langs tungt trafikkerte veier
  5. Ordensreglene: Forslag om å fjerne punkt om ansvar for skader
  6. Byggeforskriftene: Øke høyden på levegger
  7. Byggeforskriftene: Takplater
 6. Budsjett
 7. Fastsettelse av honorarer
 8. Valg av to revisorer, samt godkjenning av regnskapsfører